Bağlıyıq Azərbaycana

Xəritələr

FİZİKİ XƏRİTƏ

Şərti işarələr :
DƏRİNLİK VƏ HÜNDÜRLÜK ŞKALASI
FİZİKİ-COĞRAFİ MƏLUMATLAR
Respublika 39° 24′, 41° 54′ şimal en dairələri arasında
və 44° 46′, 50° 45′ şərq uzunluğunda yerləşir.

Respublika sərhədlərinin uzunluğu 2849 km-dir.

Sahil xəttin uzunluğu                                            825 km
Ərazinin dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi    657 m
Dəniz səviyyəsindən ən böyük yüksəklik           4466 m
Dəniz səviyyəsindən ən kiçik yüksəklik            -27,0 m
ÇAYLARGÖLLƏR
AdıUzunluğu, (km)Hara tökülür

Kür      1515Xəzər dənizinə
Araz      1072Kürə
Qanıx      413Mingəçevir su anb.
Qabırrı      389Mingəçevir su anb.
Samur      216Xəzər dənizinə
Pirsaat      202axarsız
Sumqayıt      198Xəzər dənizinə
AdıSahəsi, (kv.km)

Sarısu      67,5
Candargöl (8.0)      12,5
Böyük Şor (3.2)      9,2
Masazırgöl (3.5)      8,9
Hacıqabul      8,4
Acınohur      7,8
Böyük Alagöl (8.0)      5,2
Göygöl (100)      0,34

Qeyd: Mötərizədə maksimal dərinlik göstərilmişdir (m)
Şərti işarələr :
KAYNAZOY ERASI
 Dördüncü  dövr çöküntüləri  Neogen çöküntüləri  Paleogen çöküntüləri  
MEZOZOY ERASI
 Təbaşir çöküntüləri  Yura çöküntüləri  Trias çöküntüləri  
PALEOZOY ERASI
 Perm çöküntüləri  Daş kömür çöküntüləri  Devon çöküntüləri  Alt Paleozoy çöküntüləri
MAQMATİK SÜXURLAR
 İntruzif süxurlar  Effuziv süxurlar    
 
 Palçıq vulkanları  Palçıq vulkanları brekçiyaları  Vulkanların püskürmə mərkəzləri  Tektonik qırılmalar
Şərti işarələr :
Neft
Neft və təbii qaz
Təbii qaz
Dəmir filizləri
Xromit filizləri
Molibden filizləri
Alüminium filizləri
Mis filizləri
Polimetal filizləri
Civə filizləri
Barit
Kükürd kolçedanı
Xörək duzu
Şoran duzu
Dolomit
Gips
Əhəngdaşı
Mərmər
Kvarslı qumlar
Gil
Sement xammalı
Mineral rənglər
Perlitlər
Aqat
Mineral su mənbələri
 
Şərti işarələr :
 Torflu dağ-çəmən Çimli dağ-çəmən Dağ-çəmən bozqır Qonur dağ-meşə
 Qəhvəyi dağ Qəhvəyi çəmən Sarı dağ Qara dağ
 Tünd və adı boz-qəhvəyi Açıq boz-qəhvəyi Boz-qəhvəyi şorakətvari və şora Boz şoran
 Açıq boz Boz çəmən Bataqlıq-çəmən və lili-bataqlıq Şoranlıqlar
 Karbonatlı çaylaq-çəmən Qumluqlar 
Şərti işarələr :
HAVANIN TEMPERATURU (Co ilə)HAKİM KÜLƏKLƏRİN İSTİQAMƏTLƏRİ
   orta illik izotermlər   iyulda
   mütləq maksimum   yanvarda
   mütləq minimum 
YAĞINTILARIN ORTA İLLİK MİQDARI (mm-lə)
  
HAVA TEMPERATURUNUN VƏ YAĞINTILARIN İLLİK GEDİŞİ (aylar üzrə)
Şərti işarələr :
MƏMƏLİLƏR
 Nəcib maral Zaqafqaziya muflonu Çaqqal Bataqlıq qunduzu
 Xallı maral Zolaqlı kaftar Tülkü Süleysin
 Ceyran Qonur ayı Daşlıq dələsi Çöl siçanları
 Dağıstan turu Bəbir Meşə dələsi Cüyür
 Vaşaq Xəzər suitisi Köpgər (qarapaça) Çöl pişiyi
 Dovşan Bezoar keçisi Yenot İran sincabı
 Çöl donuzu Canavar Hindistan tirəndazıYarasa koloniyaları
MÜXTƏLİF NÖV SİÇANLARIN YAYILMA AREALLARI
 İran qum siçanı Qırmızıquyruq qum siçanı Kiçik Asiya qum siçanıVinoqradov qum siçanı
BALIQLAR
 Nərəkimilər Ziyad (kütüm) Çapaq Xəzər qızılbalığı
 Qızılxallı Çəki Siyənək Külmə
 Sıf Xəşəm Şamayı Kilkə
QUŞLAR
 Qutan Qara leylək Qızıl qaz Qu quşu
 Qazlar Qırmızıdöş qaz Ördəklər Kəklik və yayılma arealları
 Saqqallı qartal Dovdaq Bəzgək Sultan toyuğu
 Qaşqaldaq Cüllüt Gümüşü qağayı Qafqaz tetrası
 Qafqaz uları Xəzər uları Qırqovul və yayılma arealları Turac və yayılma arealları
 Qarabaş qağayı Bildirçin Göyərçinlər 
SÜRÜNƏNLƏR
 Suilanı Qafqaz gürzəsi Aralıq dənizi tısbağası Qafqaz kələzi
 Xarabalıq kələzi Zolaqlı kərtənkələ 
SUDA-QURUDA YAŞAYANLAR
 Göl qurbağası 
Yüksək dağlığın subnival, nival landşaftlarında Dağıstan turu, köpgər, Bezoar keçisi, Zaqafqaziya muflonu, vaşaq, bəbir, qaya kərtənkələləri, çöl gürzəsi, Xəzər uları, Qafqaz uları, saqqallı qartal və s.
Yüksək dağlığın (subalp və alp) çəmən landşaftlarında Zaqafqaziya muflonu, Bezoar keçisi, köpgər, Dağıstan turu, qonur ayı, canavar, bəbir, tülkü, Kiçik Asiya gürzəsi, qaya kərtənkələləri, Qafqaz tetrası, göyərçinlər və s.
Orta dağlığın meşə və meşədən sonra yaranmış çəmən-kol landşaftlarında nəcib maral, cüyür, Bezoar keçisi, köpgər, çöl donuzu, yenot, qonur ayı, vaşaq, bəbir, çöl pişiyi, daşlıq dələsi, meşə dələsi, İran sincabı, süleysin, Hindistan tirəndazı, Rostombəyov kərtənkələsi, zolaqlı kərtənkələ, yaşılqarın kərtənkələ, bataqlıq tısbağası, göl qurbağası, Qafqaz tetrası, qırqovul, qara leylək, göyərçinlər, qızılxallı və s.
Orta dağlığın dağ kserofit landşaftlarında Zaqafqaziya muflonu, bəbir, çöl donuzu, dovşan, çaqqal, canavar, tülkü, daşlıq dələsi, çöl siçanları, Qafqaz kələzi, suilanı, adi suilanı, xarabalıq kələzi, qırmızıqarın təlxə, göyərçinlər, kəklik, bildirçin və s.
Alçaq dağlığın və dağətəyi ərazilərinin meşə landşaftlarında cüyür, xallı maral, qonur ayı, daşlıq dələsi, yenot, zolaqlı kərtənkələ, ilanbaş kərtənkələ, qurbağalar, koramal cılız koramal, qırqovul, göyərçinlər və s.
Alçaq və orta dağlığın kserofit, quru-göl və meşə-kol landşaftlarında dovşan, tülkü, çaqqal, İran qum siçanı, zolaqlı kərtənkələ, Qafqaz kələzi, Qafqaz gürzəsi, turac, kəklik, qırqovul, qızılı mabuya, Asiya çılpaqgözlüsü və s.
Alçaq dağlığın çöl landşaftlarında qonur ayı, zolaqlı kaftar, canavar, çöl donuzu, Hindistan tirəndazı, dovşan, tülkü, çöl pişiyi, çöl siçanları, İran qum siçanı, qırmızıquyruq qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, ilanbaş kərtənkələ, koramal, Zaqafqaziya təlxəsi, qırmızıqarın təlxə, kəklik, turac, bəzgək, dovdaq və s.
Alçaq dağlığın yarımsəhra landşaftlarında ceyran, çöl donuzu, canavar, tülkü, çaqqal, dovşan, qırmızıquyruq qum siçanı, çöl siçanları, Qafqaz gürzəsi, Qafqaz kələsi, Aralıq dənizi tısbağası, dovdaq, bəzgək, qazlar, ördəklər, sultan toyuğu, cüllüt, çəki, şamayı, çapaq, külmə, sıf və s.
Düzənliklərin və ovalıqların çəmən-meşə (tuqay), meşə landşaftlarında qonur ayı, çöl donuzu, canavar, çaqqal, tülkü, yenot, daşlıq dələsi, bataqlıq qunduzu, süleysin, qırmızı-quyruq qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, zolaqlı kərtənkələ, ilanbaş kərtənkələ, göl qurbağası, yaşıl quru qurbağası, təlxələrin əksər növləri, qazlar, ördəklər, bəzgək, dovdaq, qara leylək, qırqovul, qızılxallı və s.
Düzənliklərin quru-çöl landşaftlarında ceyran, çöl donuzu, bataqlıq qunduzu, çöl siçanları, Kiçik Asiya qum siçanı, qırmızıquyruq qum siçanı, İran qum siçanı, Qafqaz gürzəsi, Xəzər gekkonu, yovşanlıq girdəbaş kərtənkələsi, Aralıq dənizi tısbağası, ilanbaş kərtənkələ, adi suilanı, kəklik, turac, qırqovul, qara leylək, bəzgək, qazlar, ördəklər və s.
Ovalıq və düzənliklərin yarımsəhra landşaftlarında ceyran, canavar, çaqqal, dovşan, çöl donuzu, çöl pişiyi, bataqlıq qunduzu, çöl siçanları, Kiçik Asiya qum siçanı, Qafqaz kələzi, Qafqaz gürzəsi, Aralıq dənizi tısbağası, göl qurbağası, ilanbaş kərtənkələ, zolaqlı kərtənkələ, suilanı, qırmızıqarın təlxə, qirqovul, qaşqaldaq, sultan toyuğu, bəzgək, turac, qızıl qaz, qu quşu, cüllüt, qutan, ördəklər, qazlar, dovdaq, göyərçinlər, nərəkimilər, ziyad (kütün), xəşəm, külmə, çəki, siyənək, şamayı, sıf və s.
    QORUQLAR
Sıra №-siAdıYaranma tarixiSahəsi (kv.km)Mühafizə olunur (heyvanlar, quşlar, sürünənlər, balıqlar, və bitkilər)
IZaqatala1929238Dağıstan turu, nəcib maral, cüyür, köpgər, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, Qafqaz xaçlıcası, saqqallı qartal, Qafqaz rododendronu və s.
IIİlisu1987174Dağıstan turu, köpgər, cüyür, qonur ayı, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası, Şərq palıdı, şabalıd, cökə və s.
IIIQarayazı197897Qara leylək, çapaq, sıf, qızılxallı, söyüd, qovaq, qızılağac və s.
lVİsmayıllı1981167Nəcib maral, cüyür, köpgər, qonur ayı, palıd, vələs və s.
VPirqulu196843Qonur ayı, vaşaq, çöl muymulu, vələs, şərq palıdı və s.
VIAltıağac199044Cüyür, qonur ayı, vaşaq, dələ, Aralıq dənizi tısbağası, çöl gürzəsi, 90% enliyarpaqlı palıd, fıstıq, vələs və s.
VIITüryançay1958225Qonur ayı, vaşaq, qara kərkəz, adi göyrüş, püstə, ardıc seyrək, seyrək meşəlikləri və s.
VIIIGöygöl196575Qonur ayı, nəcib maral, cüyür, Xəzər uları, qızılxallı, Eldar şamı və s.
IXQaragöl19872Qızılxallı və s.
XŞirvan196962Ceyran, bəzdək, codtüklü frankeniya, efemer yovşanı, sevda kolları və s.
XIQızılağac1929884qu quşu, qızıl qaz, sultan toyuğu, hibrid qovağı, Qorsheym zəncirotu, və s.
XIIBəsitçay19741Nadir şərq çinar meşəliyi, Gürcüstan palıdı, vələs, ardıc kolları və s.
XIIIHirkan193629Xallı maral, bəbir, zolaqlı kaftar, adi quru qurbağası, Qafqaz qalxansifət ilanı, dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, Qafqaz vəlisi və s.
XIVŞahbuz200331Qonur ayı, yovşanlıq girdəbaş kərtənkələsi, Kiçik Asiya gürzəsi, palıd meşələri və s.
Şərti işarələr :
Dövlət paytaxtı Muxtar respublika paytaxtı İri şəhərlər Rayon mərkəzləri
Digər yaşayış qəsəbələri   
Dəmir yolları Avtomobil yolları Dəniz limanları Neft kəmərləri
Qaz kəmərləri Elektrik xətləri Suvarılan torpaqlar Mineral sular mənbələri
Meşələr Qumluqlar Bataqlıqlar Şoranlıqlar
Əlvan metallurgiya Qara metallurgiya Dağ-mədən Maşınqayırma
Neft Neft-kimya Qaz Elektrik enerjisi
Yüngül sənaye Yeyinti sənayesi Mineral sular Şərabçılıq
Balıqçılıq Baramaçılıq Meyvə konservləri Tərəvəz konservləri
Zeytunçuluq Taxılçılıq Pambıqçılıq Üzümçülük
Tütünçülük Çoxsahəli kənd təsərrüfatı  Subtropik bitkilər Tərəvəzçilik
Meyvəçilik Heyvandarlıq Quşçuluq Sağlamlıq-istirahət yerləri
Qara metallurgiya Əlvan metallurgiya  Maşınqayırma Elektrotexnika
Neftayırma Kimyəvi maddələr Sintetik və kauçuk məmulatları Taxta və ağac məmulatları
Tikinti materialları Yüngül sənaye Pambıq əyirici İpək
Qida Şərabçılıq Konservləşdirmə Çay
Tütün Balıq Mineral sular İES
SES Taxıl Nar Üzüm
Dəfnə Zeytun Düyü Qızılgül
Çuğundur Tütün Çay Pambıq
Xna Baramaçılıq Zəfəran Efir yağlı bitkilər
Kartof Meyvəçilik Nərə balığı Xırda pullu balıqlar
Qızıl balıq
Şərti işarələr :
Şəhərlər Çaylar Dəmir yolları Yollar
Hava limanları   
Turist marşrutları
Bakı və onun ətrafı Xızı-Quba-Xaçmaz Masallı-Lənkəran-Astara Şamaxı-Şəki-Balakən
Mingəçevir-Gəncə-Qazax Naxçıvan Qarabağ 
İstirahət və idman
Dağlıq istirahət zonaları Dəniz istirahət zonaları Çimərliklər Olimpiya kompleksləri
Alpinizm Turizm Cıdır Ovçuluq
Balıqçılıq   
Təbiət obyektləri
Təbiət yanğınları  Palçıq vulkanları Şəlalələr Turizm məlumat mərkəzləri
Canlı təbiət
Ayı Bezoar keçisi Bəbir  Çöl donuzu
Flaminqo Qafqaz çöl keçisi Dəvə Nərə
Xəzər suitisi   
Milli parklar
Hirkan Şirvan Ağ göl Altıağac
Ordubad   
Qoruqlar
Qobustan Qızılağac Pirqulu İsmayıllı
İlisu Zaqatala Qarayazı Göy-göl
Qaragöl Bəsitçay Şahbuz Türyançay
Mühafizə olunan ərazilər
Abşeron Gil adası Kiçik Qızılağac Zuvand
Qusar İsmayıllı Qəbələ Şəki
Bərdə Ağ göl Korçay Şəmkir
Qarayazı-Ağstafa Qızılça Laçın Daşaltı
Qubadlı Arazboyu  
Arxeoloji və tarixi yerlər
Daş dövrü Daş petroqlifləri Qədim daş fiqurları Sualtı arxeologiya
Qədim və orta dövrlər İçərişəhərin qalıqları Qalalar və qəsrlər 
Sənət və xalq yaradıcılığı
Dulusçuluq Metalkonstruksiya Həsir / qamış məmulatları Xalçaçılıq
Xalq musiqisi Xalq rəqs qrupları Şərabçılıq İpək əl işləri
Şərti işarələr:
 DÖVLƏT OBYEKTLƏRİ TEATRLAR QALEREYALAR
   1Prezident Aparatı   1Milli Dram Teatrı   1Dövlət Sərgi Salonu
   2Nazirlər Kabineti   2Rus Dram Teatrı   2Sərgi Qalereyası
   3Milli Məclis – Parlament   3Musiqili Komediya Teatrı   3Rəsm Qalereyası
   4Hökumət Evi   4Gənc Tamaşaçılar Teatrı   4Rəsm – Sərgi Salonu
   5Şəhər İcra Hakimiyyəti   5Kukla Teatrı   5Miniatür Mərkəz
   6Xarici İşlər Nazirliyi   6Gənclər Teatrı   6Qız Qalası
   7Gənclər və İdman Nazirliyi   7Yuğ Teatrı   7Qala
   8Baş Turizm İdarəsi   8İbrus Teatrı   8Abşeron
   OTELLƏR   9Muğam Teatrı   9Art Salon
   1Hyatt Regency  10Bələdiyyə Teatrı   MƏSCİDLƏR
   2Park Hyatt   KİNOTEATRLAR   1Təzəpir
   3Qrand Avropa   1NİZAMİ   2Əjdərbəy
   4Radisson Sas Plaza   2Azərbaycan   3Hacı Sultan Əli
   5Meridian   KONSERT SALONLARI   4Şəhidlik
   6İçəri Şəhər   1Heydər Əliyev Sarayı   KİLSƏLƏR
   7Old City Inn   2Opera və Balet Teatrı   1Mixail Arxangel Kilsəsi
   8İrşad   3Dövlət Filarmoniyası   2İsanın Müqəddəs Miladı Kilsəsi
   9Azcot   4Kamera və Orqan Musiqi Zalı   3Müqəddəslər Kilsəsi
  10City Mansion   5Musiqi Akademiyasının Zalı   SİNAQOQLAR
  11Novu Dom   6Mahnı Teatrı   1Aşkenazi Yəhudi Sinaqoqu
  12Elite   7Opera Studiyası   2Sefardi Yəhudi Sinaqoqu
  13Lodge   CAZ   İDMAN
  14Nur   1“Karvan” Caz Klubu   1İdman və Konsert Kompleksi
  15Respublika   2Bakı Caz Mərkəzi   2Olimpiya İdman Kompleksi
  16Köhnə İnturist   MUZEYLƏR   3Respublika stadionu
  17Azərbaycan   1Tarix Muzeyi   4Əl Oyunları Sarayı
  18Abşeron   2Təsviri İncəsənət Muzeyi   5Spartak stadionu
  19Xəzər Qonaq Evi   3Muzey Mərkəzi   6Velotrek
  20Abu Arena   3İstiqlal Muzeyi   7“Gənclik” İdman Kompleksi
  21Diplomat   3Din Tarixi Muzeyi   8Şəfa
  22Delfin   3Xalça Muzeyi   9MN-nin İdman Klubu
  23Crescent Beach Hotel   3Teatr Muzeyi  10Bakı Əyləncə Mərkəzi
  24Khazar Golden Beach   4Şirvanşahlar Sarayı  11Akva Park
  25Oazis   5Əlyazmalar İnstitutu  11Akva Park*
  XƏSTƏXANALAR   5H. Cavidin ev muzeyi  12“Günay” Atçılıq Klubu
   1Mərkəzi Xəstəxana   6Səməd Vurğunun ev muzeyi  13Maştağa Olimpiya Kompleksi
   2Leyla Şıxlinskayanın Klinikası   7Ədəbiyyat Muzeyi   TİCARƏT MƏRKƏZLƏRİ
   3Neft Kəşfiyyatçıları Xəstəxanası   8Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi   1Ramstore 1
   4Təcili Yardım Xəstəxanası   9Bülbülün ev muzeyi   2“ELITE”
   51 saylı Xəstəxana  10M.S.Ordubadinin xatirə muzeyi   3Xaqani
   6Travmatoloji Xəstəxana  11Ə. Əzimzadənin ev muzeyi   4Metrocity
   7Uroloji Xəstəxana  12N. Nərimanovun xatirə muzeyi   5Bakı Ticarət Evi
   8Mərkəzi Hövzə Xəstəxanası  13Arxeologiya Muzeyi   6Mərkəzi Univermaq
   95 saylı Xəstəxana  14C. Məmmədquluzadənin ev muzeyi   DİGƏR
  10Respublika Xəstəxanası  15Ü. Hacıbəyovun ev muzeyi   Zoopark
  11Kliniki Tibb İnstitutu  16Leopold və Mstislav Rostropoviçlərin ev muzeyi   Sirk
  12Dəmiryol Xəstəxanası  17Miniatür kitablar Muzeyi   Botanika Bağı
   DİSKO  18Təhsil Muzeyi   Mərdəkan dendrarisi*
   1“1033” Gecə Klubu  19Təbiət tarixi Muzeyi   Beynəlxalq hava limanı
   2Le Chevalier  20C. Cabbarlının ev muzeyi   Dəmiryol stansiyası
   3Black Jack  21A. Şaiqin ev muzeyi   Avtobus stansiyası
   4Metkarting  22Geologiya Muzeyi   Dəniz limanı
   5Neon  23Tibb Muzeyi   Bərə limanı
   Piyadalar zonası  24Kənd Təsərrüfatı Muzeyi   Mərkəzi Poçt
   Ticarət zonası  25Qobustan Muzeyi   Metro stansiyası
   İçərişəhər – qədim tarixi məkan  Dəmiryolları   Yanacaqdoldurma məntəqəsi
   Turizm İnformasiya Mərkəzi